1. Předmět úpravy
  1. Tyto Podmínky upravují právní a faktické podmínky, za kterých Poskytovatel poskytne Účastníkovi bezplatnou službu bezdrátového připojení k síti internet.
 2. Definice pojmů
  1. Poskytovatel je společnost Dragon Internet a. s., IČ: 27237800, se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, zastoupená Tomášem Dragonem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze ze dne 20.4.2005, oddíl B, vložka 9923.
  2. Účastníkem je každý, kdo uzavřel s Poskytovatelem smlouvu o poskytování bezplatné služby bezdrátového připojení k mezinárodní síti Internet.
  3. Službou je bezplatná služba bezdrátového připojení k síti Internet poskytovaná Poskytovatelem blíže neupřesněnému počtu Účastníků po blíže neupřesněnou dobu, přičemž Služba je poskytována v oblasti pokryté signálem Wi-Fi – tj. v oblasti pokryté bezdrátovou sítí provozovanou Poskytovatelem (dále jen „Síť“). Ke konzumaci Služby ze strany Účastníka musí být účastník vybaven koncovým mobilním zařízením podporujícím příjem Wi-Fi (smartphone; tablet). Služba není určena pro jiná, než mobilní zařízení.
  4. Smlouvou se rozumí smlouva o bezplatném poskytování Služby, k jejímuž uzavření dojde mezi Poskytovatelem a Účastníkem. K uzavření Smlouvy dojde tak, že zájemce o uzavření Smlouvy na svém zařízení podporujícím příjem Wi-Fi vyhledá bezdrátovou síť provozovanou Poskytovatelem, zadá pokyn pro připojení k této Síti, přičemž po spuštění internetového prohlížeče bude přesměrován na přístupovou internetovou stránku Služby, kde schválením těchto Podmínek (zaškrtnutím příslušného checkboxu) a kliknutím na odkaz „připojit“ projeví svoji vlastní svobodnou vůli přijmout tyto Podmínky a uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu. Technicky přitom dojde k úvodní registraci Účastníkova mobilního zařízení v rámci Sítě, přičemž registrací se rozumí přiřazení jedinečné identifikace mobilního zařízení Účastníka, tzv. MAC adresy, do systému řízení přístupu k Síti (dále jen „Registrace“). Systém řízení přístupu k Síti má MAC adresu Účastníkova zařízení trvale uloženu. Smlouva se vždy uzavřena na dobu neurčitou, během které může docházet k opakovanému přihlašování Účastníkova zařízení k Síti a jeho opakovanému odhlašování ze Sítě. Opětovné přihlášení již registrovaného Účastníkova zařízení do Sítě probíhá v závislosti na technickém nastavení dotčeného zařízení automaticky bez nároků na aktivní úkony ze strany Účastníka. Pokud dojde k výměně Účastníkova zařízení (tedy dojde ke změně MAC adresy), bude Účastník před opětovným připojením mobilního zařízení k Síti vyzván k opětovnému odsouhlasení Podmínek.
  5. Pokud dojde k jednostranné změně těchto Podmínek ze strany Poskytovatele, bude Účastník před opětovným připojením mobilního zařízení k Síti vyzván k opětovnému odsouhlasení Podmínek.
 3. Další podmínky poskytování a čerpání Služby
  1. Služba je poskytována ze strany Poskytovatele bez nároku na úplatu ze strany Účastníka.
  2. Poskytovatel bude poskytovat Službu v takové úrovni, kterou mu umožní jeho technické vybavení a provozní podmínky; kvalita Sužby na straně Účastníka závisí i na technických parametrech zařízení Účastníka. Poskytovatel je kdykoli oprávněn upravit parametry Služby, omezit rychlost připojení k síti internet či poskytování Služby jednostranně podmínit či ukončit.
  3. Účastník bere na vědomí, že během připojení Účastníkova zařízení k Síti mu bude Poskytovatelem v blíže neupřesněných intervalech zasíláno a na zařízení zobrazováno blíže neupřesněné reklamní sdělení třetích osob; toto reklamní sdělení jakožto i jeho šíření bude naplňovat podmínky dle platné právní úpravy.
 4. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen při splnění těchto Podmínek poskytovat Účastníkovu Službu bez nárok na úplatu.
  2. Poskytovatel je povinen poskytovat Službu v souladu s platnými právními předpisy.
  3. Poskytovatel je povinen chránit osobní údaje Účastníka.
  4. omezit Poskytovatel je oprávněn či ukončit poskytování Služby Účastníkovi, zjistí-li, že Účastník používá Službu nezákonným způsobem či prostřednictvím Služby působí záměrně škodu třetím osobám.
 5. Práva a povinnosti Účastníka
  1. Účastník je oprávněn užívat Službu pouze v souladu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.
  2. Účastník je povinen k připojení k bezdrátové síti provozované Poskytovatelem použít pouze takové zařízení, které odpovídá podmínkám k užití v ČR.
  3. Účastník nesmí použít Službu k protiprávním aktivitám či v rozporu s platnými právními předpisy a dobrými mravy; Účastník odpovídá za veškerou škodu, kterou takovým chováním způsobí.
  4. Účastník nesmí Službu používat takovým způsobem, který by nadměrně zatěžoval bezdrátovou sít provozovanou Poskytovatelem (nadměrné stahování či odesílání dat); v případě porušení této povinnosti omezí či ukončí Poskytovatel poskytování služby Účastníkovi.
 6. Vyloučení odpovědnosti:
  1. Poskytovatel nijak neodpovídá za chování Účastníka při užívání Služby, resp. bezdrátové sítě provozované Poskytovatelem.
  2. Poskytovatel neodpovídá za obsah dat přenášených na Účastníkův popud v rámci užívání Služby (správnost či legálnost obsažených informací, jakožto jejich právní nezávadnost).
  3. Poskytovatel neodpovídá za případné škody na straně Účastníka způsobné Účastníkovi při užívání Sítě.
  4. Vzhledem k bezúplatnému poskytování Služby je vyloučena odpovědnost Poskytovatele za vyúčtování Služby, jakožto i za kvalitu Služby a s tím související případné ztráty či poškození přenášených dat.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od okamžiku jejich zveřejnění na přístupové internetové stránce Služby. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit; změna se děje zveřejněním nového znění Podmínek na přístupové internetové stránce Služby, přičemž tato změna se zpětně nevztahuje na již uzavřené a ukončené Smlouvy, jakožto na Smlouvy aktuálně probíhající.
  2. Právní vztahy těmito Podmínkami neupravené, se řídí platnou právní úpravou ČR, zejm. zákonem č 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.